ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις – αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργείων κατά την άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας ισχύουν τα κάτωθι :

 • Μεταφορές κοινού.
 1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ) οχήματα με οδηγό μέχρι πέντε (5) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλέον του οδηγού.
 1. Για επιβατηγά οχήματα έξι (6) ή επτά (7) θέσεων, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) οχήματα με οδηγό, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλέον του οδηγού.
 1. Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) οχήματα με οδηγό, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών πλέον του οδηγού.
 2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών:

α) Εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους.

β) Εφόσον αυτός είναι συνοδός ατόμου που χρήζει βοηθείας.

 1. Για τις περιπτώσεις 1 έως 4, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.
 2. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €),τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.

 

 • Μεταφορές μαθητών.
 1. Οι περιορισμοί του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1647),όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 27731/7.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1757), δεν έχουν εφαρμογή κατά τη μεταφορά των μαθητών.
 2. Κατά τη μετακίνηση των μαθητών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.
 3. Με τα επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) με οδηγό, κατά τη μετακίνηση των μαθητών η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας τόσο από τους ιδίους, όσο και από τον οδηγό είναι υποχρεωτική.
 4. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €),τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.