ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η αρ. 17992/18 – 04 – 2012 εγκύκλιος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων.

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου παρέχονται οδηγίες και ρητά αναφέρεται ο τρόπος απόδοσης της σχετικής δαπάνης ιδιαίτερα σε όσους αιμοκαθαρόμενους χρησιμοποιούν Ε.Δ.Χ. (ταξί) για την μετακινησή τους σε Μονάδες Τεχνικού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.).

Για τον λόγο αυτό γνωστοποιούμε την ανωτέρω εγκύκλιο για την πιστή εφαρμογή της από όσα μέλη εξυπηρετούν αιμοκαθαρόμενους.