ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί  Άρτας  που εκτελούν έργο μεταφοράς μαθητών ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5/2012 (αρ. πρωτ.7270/28-02-2012) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών παρατείνονται οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών των Περιφερειών από 29 – 02 – 2012 έως και 30 – 06 – 2012 μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει αναδειχθεί άλλος ανάδοχος.  Σε αντίθετη περίπτωση οι παρατάσεις των συμβάσεων των Περιφερειών λύονται αυτοδικαίως και αζημίως κατά το μέρος τους που αφορά την υπογεγραμμένη σύμβαση.

Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που έως και τις 28 – 02 – 2012 πραγματοποιούνταν με Ε.Δ.Χ. (ταξί) αλλά με την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών έχουν αναδειχθεί νέοι ανάδοχοι, τα μέλη των οποίων οι συμβάσεις λύονται αυτοδικαίως και αζημίως θα ενημερωθούν από την αναθέτουσα αρχή εντός των επόμενων ημερών.