ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κάνουμε   γνωστό  στα  μέλη  του  Σωματείου  Αυτ/των  Ταξί   Άρτας   ότι   σύμφωνα   με   την ΠΟΛ.1214/31 – 10 – 2011 η διάθεση και η προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους  2012  για  τα  Ε.Δ.Χ. (ταξί)  γίνεται  αποκλειστικά και μόνον από το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ.  Άρτας    μέχρι   30 – 12 – 2011,  προσκομίζοντας   στη   Δ.Ο.Υ.   τη   σχετική   άδεια  κυκλοφορίας  ή  φωτοτυπία  αυτής, καθώς  και  τον αριθμό  του Φορολογικού  μας μητρώου.

 Μετά  την  30 – 12 – 2011  η  προμήθεια  του  σήματος  είναι  εκπρόθεσμη και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις.

Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

Α) Ε.Δ.Χ. (ταξί) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως 31 – 10 – 2010 : 290,00 €. 

Β) Ε.Δ.Χ. (ταξί) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 01 – 11 – 2010 και μετά, αποκλειστικά   με  βάση  τις  εκπομπές  διοξειδίου  του  άνθρακα   (γρμ.  CO2  ανά χλμ), όπως  αυτές αναγράφονται  στην  άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. (ταξί).

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

(γρμ. CO2 ανά χλμ.)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

CO2 (σε €)

0 -100 0,00
101 – 150 2,25
Άνω των 151 2,80

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

  1. Ένα  Ε.Δ.Χ.  (ταξί)  με  εκπομπές  89  γρμ. CO2   ανά  χλμ.  απαλλάσσεται  από  τα  τέλη κυκλοφορίας, και παραλαμβάνει σήμα με την καταβολή πέντε (5) €.
  2. Ένα  Ε.Δ.Χ. (ταξί) με εκπομπές 145 γρμ. CO2  ανά χλμ. καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ίσα με 145 * 2,25 = 326,25 €.